Menu

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Hiiper Holding B.V.

Versie: 1 juni 2024

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

 1. Hiiper Holding B.V.: de besloten vennootschap Hiiper Holding B.V., gevestigd in Abcoude, kantoorhoudend aan de Amsterdamsestraatweg 28, te (1391 AB) Abcoude en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 62869329, inclusief haar deelnemingen, hierna:Hiiper
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden.
 3. Campagne: een korte (eenmalige) of langlopende (always-on) campagne van een Adverteerder voor (korting op) producten of diensten op een platform van derden, daarbij gebruik makend van Hiiper data producten
 4. Dienst(en): de diensten die door Hiiper worden verricht
 5. Opdracht: de opdracht tot verlening van Diensten.
 6. Opdrachtgever: de opdrachtgever en wederpartij van Hiiper bij de Overeenkomst;
 7. Overeenkomst: elke overeenkomst of afspraak tussen Hiiper en Opdrachtgever ter zake de levering van Diensten.
 8. Partijen: Opdrachtgever en Hiiper inclusief haar deelnemingen inclusief maar niet uitsluitend Hiiper en Ask Opinions tezamen.
 9. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte-aanvragen, Opdrachten en Overeenkomsten over de afname van Diensten en het verrichten van bijkomende werkzaamheden door Hiiper en maken daarmee onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst tussen Partijen.
 2. Afwijkingen van, of aanvullingen op, deze Algemene voorwaarden bindt Hiiper slechts indien en voor zover dit door Hiiper schriftelijk aan Opdrachtgever is bevestigd. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en dergelijke afwijkende afspraken, prevaleren de schriftelijke gemaakte afspraken.
 3. Hiiper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever zal vooraf schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al bestaande Overeenkomst. Met het geven van een Opdracht door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
 4. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 5. Opdrachtgever doet tegenover Hiiper uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige, waaronder eventuele eigen en/of branche algemene verkoop- en/of betalingsvoorwaarden.
 6. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Hiiper het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een Overeenkomst inzake een Opdracht, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, komt tot stand door schriftelijke acceptatie door de Opdrachtgever van een door Hiiper verstrekte schriftelijke offerte. 
 2. Tenzij in het schriftelijke aanbod van Hiiper anders is aangegeven, is een offerte geldig voor de termijn van veertien (14) dagen na de offertedatum. 
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Hiiper niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 
 4. Indien de Opdrachtgever op enig moment gedurende de looptijd van het Overeenkomst de Diensten wenst uit te breiden of aan te passen, kan de Opdrachtgever Hiiper schriftelijk om uitbreiding of aanpassing van de overeengekomen Diensten verzoeken. Het op de uitbreiding of de aanpassing van toepassing zijnde tarief is het door Hiiper op het moment van totstandkoming van de (aanvullende) Overeenkomst gehanteerde tarief. 

Artikel 4. De Dienst

 1. Hiiper verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. 2. Als onderdeel van de Dienst kan Opdrachtgever toegang verleend worden tot een of meerdere digitale (insights) producten, audiences, dashboards en/of platformen. Hiertoe verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve sub-licentie op naam om toegang te krijgen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever een maximum van twee licenties op naam bij het afnemen van de Dienst. Beëindiging van de Dienst of de Overeenkomst betekent ook het afsluiten van de toegang per dezelfde datum. 
 3. 3. Hiiper zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Hiiper het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Hiiper. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 4. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief. 
 5. Hiiper is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd. 

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Hiiper alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Hiiper nodig heeft om de Diensten te verrichten. Hiiper mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Hiiper is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.
 2. Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen en/of toepasselijke reglementen, richtlijnen en codes of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 3. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Hiiper in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Hiiper zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 4. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hiiper vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Hiiper zal de Opdrachtgever factureren voor de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Opdrachtgever dient Hiiper voor dit doel op te geven naar welk e-mailadres de facturen kunnen worden verstuurd. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.
 3. De Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Opdrachtgever de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Hiiper zal Opdrachtgever echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Opdrachtgever een aanvullende redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.
 4. De Opdrachtgever is gedurende 14 kalenderdagen na factuurdatum bevoegd ter zake die nota bij Hiiper te reclameren. Dit kan alleen schriftelijk. Na die termijn vervalt die bevoegdheid. Bij verschil van mening over een onderdeel van een verzonden factuur is de Opdrachtgever verplicht tot tijdige betaling van die onderdelen van de factuur waarover geen verschil van mening bestaat. Op die onderdelen is het bepaalde in dit artikel onverkort van toepassing.
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Hiiper verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Hiiper aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 6. Bij het uitblijven van tijdige of volledige betaling is Hiiper gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare toeslag verschuldigd, welke toeslag bestaat uit een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt voor elke maand dat betaling uitblijft, een twaalfde deel van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten, plus 3 % berekend over het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro per factuur per maand. Daarnaast komen de in en buiten rechte te maken kosten in verband met aan Opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder begrepen incassokosten, die minimaal 15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,00 per factuur, voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Hiiper is gerechtigd om haar tarieven bij de start van een nieuwe contractperiode aan te passen. Hiiper zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Hiiper een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 8. Hiiper is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten, materialen die Opdrachtgever aan Hiiper in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Hiiper een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Hiiper berusten, blijven bij Hiiper.
 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Hiiper.
 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het tijdig nakomen van een of meer verplichtingen onder deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet beperkt tot – verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van het Platform, de hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, alsmede iedere andere situatie waarop Hiiper of Opdrachtgever geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
 2. Zodra de situatie van overmacht langer dan vier (4) maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen, beëindiging zal plaatsvinden conform artikel 6.3

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Hiiper voert de Opdrachten en door haar te verlenen Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Hiiper is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Hiiper.
 2. Hiiper is voorts niet aansprakelijk voor enige claim, vordering of andere aanspraak m.b.t. Diensten en/of op enige andere grond, waarbij de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever ligt of op grond van deze Algemene Voorwaarden bij Opdrachtgever is gelegd.
 3. Hiiper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door (bedrijfs)stagnatie, boetes, schade door verlies, beschadiging van gegevens of imagoschade.
 4. Hiiper is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en diens contractspartijen.
 5. De aansprakelijkheid van Hiiper gaat nimmer verder dan het opnieuw leveren van de Diensten, zoals overeengekomen met de Opdrachtgever, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde betreffende die specifieke Dienst of Campagne conform de Overeenkomst. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Hiiper zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen van minder dan 10% van de factuurwaarde geven geen recht op compensatie.
 6. Schade waarvoor Hiiper op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis is gebracht van Hiiper, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Informatie bedoeld in deze Overeenkomst omvat alle (ook gewijzigde, afgeleide, geanalyseerde, toegevoegde) informatie en gegevens in iedere vorm (mondeling, schriftelijk, waaronder ook begrepen digitaal, of anderszins), verstrekt door de Verstrekkende Partij en ontvangen door de Ontvangende Partij met betrekking tot het doel genoemd in de Overwegingen onder B (hierna: “Doel”).
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien:
  1. de informatie is voorzien van een uitdrukkelijk kenmerk zoals “vertrouwelijk”, “geheim” of vergelijkbare aanduidingen; of
  2. de Ontvangende Partij redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk van aard is, zoals bijvoorbeeld commerciële, financiële en strategische bedrijfsinformatie, knowhow en technische informatie, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot
   1. Prijs en promotie data van Ontvangende Partij en/of van concurrenten
   2. Markt en consumentendata van Ontvangende Partij en/of van concurrentenHierna: de “informatie”.
 3. De Ontvangende Partij is verplicht alle Informatie gedurende de duur van de Overeenkomst als genoemd in Artikel 5.1 en gedurende de termijn als genoemd in Artikel 5.3 vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat de Ontvangende Partij de Informatie uitsluitend zal gebruiken binnen de strekking van deze Overeenkomst en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij openbaar zal maken of zal verstrekken aan derden.
 4. De Ontvangende Partij zal alle redelijke technische en andere maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van de Informatie.
 5. De Ontvangende Partij is niet tot geheimhouding als bedoeld in deze Overeenkomst gehouden:
  1. Wanneer de Informatie verstrekt wordt aan werknemers of aan door de Ontvangende Partij ingeschakelde derden, die verstrekking noodzakelijk is voor het Doel, en aan die werknemers en/of ingeschakelde derden een vergelijkbare verplichting tot geheimhouding is opgelegd; of
  2. Indien de Informatie zonder toedoen van de Ontvangende Partij publiekelijk bekend is; of
  3. Indien de Ontvangende Partij kan aantonen reeds rechtmatig over die Informatie te beschikken voor aanvang van de Overeenkomst.
 6. De Ontvangende Partij is verder niet tot geheimhouding verplicht indien de bevoegde autoriteiten de Ontvangende Partij bevelen tot afgifte van de Informatie. Deze afgifte doet niets af aan de vertrouwelijkheid van de Informatie en mag dus niet aan anderen dan de bedoelde bevoegde autoriteiten worden verstrekt. De Ontvangende Partij stelt de Verstrekkende Partij, indien dit is toegestaan, onverwijld in kennis van een bevel tot afgifte van de Informatie, zodat de Verstrekkende Partij in de gelegenheid wordt gesteld om indien mogelijk de verstrekking te voorkomen.
 7. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Ontvangende Partij direct ieder gebruik van de Informatie staken en gestaakt houden. De Ontvangende Partij zal op verzoek van de Verstrekkende Partij onmiddellijk alle Informatie en eventuele kopieën daarvan retourneren of vernietigen.
 8. De verplichting tot geheimhouding van de Informatie blijft na beëindiging van de Overeenkomst van kracht voor een periode van 2 jaar.
 9. I9. Indien de Ontvangende Partij de verplichting tot geheimhouding uit deze Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is de Ontvangende Partij gehouden een boete te betalen ter hoogte van de totale factuurwaarde van deze Overeenkomst. Waarbij de mogelijkheid blijft bestaan alle daaruit voortvloeiende schade op de Ontvangende Partij te verhalen, voor zover deze groter is dan eerder genoemd boetebedrag en de schade direct te linken is aan het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Overeenkomst; onverminderd de overige rechten van de Verstrekkende Partij op grond van de Overeenkomst of de wet.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. De inhoud van de Opdracht en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Opdracht.
 2. Wijzigingen van de Opdracht zijn alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd. Het nalaten van een Partij om enige actie te nemen waartoe die Partij op grond van de Opdracht gerechtigd is, zal niet worden uitgelegd als het doen van afstand van recht. Het doen van afstand van rechten en het instellen van vorderingen kan alleen schriftelijk geschieden.
 3. Hiiper mag bij de uitvoering van de Opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hiiper. Hiiper mag op haar beurt de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst wel overdragen aan enige derde, zonder voorafgaande toestemming, mits deze derde de Opdracht conform de Overeenkomst kan en zal voortzetten. Hiiper zal de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiend uit de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden zullen, indien tussen Hiiper en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.